CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI

chính sách BHXH
Bảo hiểm xã hội

Chính sách BHXH

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 28-NQ/TWvề cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), theo đó:

– Mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với các nhóm chủ hộ kinh doanh. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương. NLĐ làm việc theo chế độ linh hoạt.

– Sửa đổi quy định chính sách BHXH. Về điều kiện thời gian tham gia BHXH tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí như sau:

Sửa đổi điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo hướng:

Giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, Hướng tới còn 10 năm với mức hưởng được tính toán phù hợp nhằm tạo điều kiện cho người lao động cao tuổi. Có số năm tham gia bảo hiểm xã hội thấp được tiếp cận và thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm xã hội.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện cách tính lương hưu, bảo đảm công bằng giữa nam và nữ, giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước. Kết hợp hài hoà các nguyên tắc đóng – hưởng và chia sẻ giữa người có mức lương cao với người có mức lương thấp. Để thu hẹp khoảng cách về thu nhập trong các đối tượng hưởng chế độ hưu trí.

Rà soát, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các nhóm. Chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp. Người quản lý, điều hành hợp tác xã không hưởng tiền lương. Người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt. Chính sách BHXH

– Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện cách tính lương hưu, bảo đảm công bằng giữa nam và nữ. Giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước.

– Nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Chú trọng không chỉ các giải pháp xử lý hậu quả thông qua việc chi trả trợ cấp thất nghiệp. Đào tạo đáp ứng yêu cầu của công việc mới

Giới thiệu việc làm mà cần chú ý thoả đáng đến các giải pháp phòng ngừa. Giảm thiểu tình trạng thất nghiệp thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất kinh doanh

Bảo đảm việc làm cho người lao động. Nghiên cứu thiết kế các gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn linh hoạt để người lao động có nhiều sự lựa chọn tham gia và thụ hưởng

Xem chi tiết tại Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018.

Xem toàn văn văn bản        Xem lược đồ các văn bản liên quan         Tải về

Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/

Comments

comments

Gửi phản hồi