KIỂM TOÁN BCTC

Kiểm toán BCTC đảm bảo không chỉ đóng vai trò thực hiện quản trị tốt. Mà còn là công cụ có giá trị trong việc đối chuẩn và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Sự am hiểu kiến thức và kinh nghiệm qua các ngành nghề giúp kiểm toán viên cung cấp các dịch vụ kiểm toán. Và đảm bảo phù hợp từng nhu cầu của doanh nghiệp.

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu báo cáo nội bộ và nghĩa vụ tuân thủ, kiểm toán toàn diện hàng năm. Giúp xác định cả những cơ hội và các mối đe dọa đối với doanh nghiệp hoặc tổ chức. Cung cấp những nhận định thông minh và các khuyến nghị thiết thực.

Dịch vụ kiểm toán BCTC chủ yếu của chúng tôi bao gồm:

kiểm toán BCTC
Hợp tác kiểm toán
  • Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định
  • Kiểm toán xây dựng cơ bản
  • Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư.
  • Kiểm toán báo cáo tài chính phục vụ cho mục đích thuế
  • Kiểm toán hoạt động
  • Kiểm toán tuân thủ
  • Soát xét thông tin trên báo cáo tài chính
  • Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước
  • Soát xét theo yêu cầu doanh nghiệp phục vụ quá trình tái cấu trúc, hợp nhất, chia tách, sáp nhập, tạm ngưng giải thể doanh nghiệp.

Việc Kiểm toán hàng năm sẽ được tiến hành bằng các đợt Kiểm toán sơ bộ. Và Kiểm toán kết thúc theo lịch trình đã thỏa thuận với khách hàng.
Quy trình Kiểm toán BCTC được xây dựng trên cơ sở:

 Tuân thủ các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hiện hành.
– Tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ chung của Quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp.

– Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp Kiểm toán. Độc lập, Chính trực, Khách quan, Thận trọng và Bảo mật các thông tin có được trong quá trình Kiểm toán…

– Phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh và môi trường Luật pháp Việt Nam.

Yêu cầu của  kiểm toán viên với  báo cáo tài chính

–  Kiểm toán viên phải độc lập và có năng lực:

+ Độc lập là nguyên tắc cơ bản đối với hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính, nó làm cho quá trình kiểm toán, các đánh giá trong kiểm toán cũng như ý kiến cuối cùng trên báo kiểm toán là khách quan.

+ Năng lực là cơ sở đảm bảo cho  kiểm toán viên có thể tổ chức, triển khai và hoàn thành cuộc kiểm toán có hiệu quả

– Trong quá trình kiểm toán đòi hỏi  kiểm toán viên phải có năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ do công việc kiểm toán đặt ra.

Fane page: https://www.facebook.com/TuVanRongViet/

 

Comments

comments

Gửi phản hồi