Tư vấn Rồng Việt / Cập nhật: ngày 01/10/2018

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY/THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ KINH DOANH

Thay đổi địa chỉ công ty
Thay đổi địa chỉ công ty

       Thay đổi địa chỉ công ty địa chỉ kinh doanh không chỉ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh mà còn ảnh hưởng đến tính chất pháp lý trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó.Theo luật doanh nghiêp 2014 quy định về địa chỉ kinh doanh của công ty như sau:

    + Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp.

    + Phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

    + Có địa chỉ xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

    + Nếu nơi đặt trụ sở chưa có số nhà hoặc tên đường thì nộp kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh, phải có xác nhận của địa phương là địa chỉ đó chưa có số nhà, tên đường.

Địa chỉ kinh doanh cũng là một yếu tố quan trọng quyết định thành bại của doanh nghiệp. Một khi nó không còn phù hợp nữa thì thay đổi địa chỉ kinh doanh là tất yếu.

 • Thay đổi địa chỉ cùng quận, cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 • Thay đổi địa chỉ kinh doanh khác quận khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Để thuận lợi cho Quý doanh nghiệp trong các thủ tục pháp lý. Tư vấn Rồng Việt giới thiệu đến Quý doanh nghiệp dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty với thủ tục hồ sơ pháp lý nhanh chóng và chi phí tiết kiệm nhất.

Thay đổi địa chỉ công ty
Thay đổi địa chỉ công ty

Tóm tắt nội dung bài viết

A. Thay đổi địa chỉ công ty theo loại hình doanh nghiệp

 1. Thay đổi địa chỉ công ty đối với công ty TNHH một thành viên
 2. Thay đổi địa chỉ kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên
 3. Thay đổi địa chỉ kinh doanh đối với công ty cổ phần
 4. Thay đổi địa chỉ kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân
 5. Thay đổi địa chỉ công ty đối với công ty hợp danh

B. Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty lên sở Kế hoạch & Đầu tư

I. Thay đổi địa chỉ công ty đối với công ty TNHH một thành viên

1. Thay đổi địa chỉ công ty cùng quận hoặc khác quận trong phạm vị Thành phố Hồ Chí Minh

A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp (mẫu tham khảo);
 3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 4. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 5. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

2. Thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh, thành phố.

A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp (mẫu tham khảo);
 3. Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty(mẫu tham khảo);
 4. Danh sách người đại diện theo ủyquyền (mẫu quy định);
 5. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 6. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 7. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

II. Thay đổi địa chỉ kinh doanh đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên

1. Thay đổi địa chỉ công ty cùng quận hoặc khác quận trong phạm vị Thành phố Hồ Chí Minh

A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định của hội đồng thành viên  về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp  (mẫu tham khảo);
 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp  (mẫu tham khảo);
 4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

2. Thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh, thành phố.

A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định của hội đồng thành viên  về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp  (mẫu tham khảo);
 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp  (mẫu tham khảo);
 4. Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty(mẫu tham khảo);
 5. Danh sách thành viên công ty (mẫu quy định);
 6. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 8. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

III. Thay đổi địa chỉ kinh doanh đối với công ty cổ phần

1. Thay đổi địa chỉ công ty cùng quận hoặc khác quận trong phạm vị Thành phố Hồ Chí Minh

A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp  (mẫu tham khảo);
 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp  (mẫu tham khảo);
 4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

2. Thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh, thành phố.

A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông  về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp  (mẫu tham khảo);
 3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp  (mẫu tham khảo);
 4. Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty(mẫu tham khảo);
 5. Danh sách cổ đông sáng lập (mẫu quy định), cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (mẫu quy định), người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài (mẫu quy định);
 6. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 8. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
 

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

IV. Thay đổi địa chỉ kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân

A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

V. Thay đổi địa chỉ công ty đối với công ty hợp danh

1. Thay đổi địa chỉ công ty cùng quận hoặc khác quận trong phạm vị Thành phố Hồ Chí Minh

A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định của các thành viên hợp danh về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp;
 3. Biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp;
 4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

2. Thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh, thành phố.

A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định);
 2. Quyết định của các thành viên hợp danh về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp;
 3. Biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thay đổi trụ sở doanh nghiệp;
 4. Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
 5. Danh sách thành viên công ty (mẫu quy định);
 6. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 8. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

C. Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty lên Cơ quan thuế

I. Thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, tỉnh, thành phố không làm thay đổi Cơ quan thuế quản lý trực tiếp

 • Doanh nghiệp làm mẫu 08 thay đổi địa chỉ để cập nhật địa chỉ mới lên thuế.
 • Trường hợp cuốn hóa đơn cũ theo địa chỉ cũ của doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết. Doanh nghiệp muốn tiếp tục sử dụng thì phải khắc con dấu vuông địa chỉ mới đóng lên hóa đơn và làm mẫu TB04/AC nộp qua mạng để tiếp tục sử dụng hóa đơn còn lại đó.
 • Chú ý: Có thể sử dụng ngay hóa đơn khi gửi Thông báo điều chỉnh hoá đơn. Vì đây là điều chỉnh thông tin HĐ đã thông
  báo phát hành trước đó (đây không phải thông báo phát hành hóa đơn lần đầu do đặt in mới hoặc các lần kế kiếp nên
  không cần phải làm thông báo phát hành lại)
 • Trường hợp cuốn hóa đơn cũ theo địa chỉ cũ của doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết. Doanh nghiệp không muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn đó thì phải làm thông báo hủy hóa đơn nộp lên thuế. Và khi đặt in hóa đơn mới phải làm lại thông báo phát hành hóa đơn mới nộp lên thuế.

II. Thay đổi địa chỉ công ty khác quận, tỉnh thành phố làm thay đổi Cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Theo Nghị định số 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014: “Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.”

Theo đó doanh nghiệp cần phải thực hiện các thủ tục như sau:

Doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh trụ sở khác quận nộp hồ sơ lên chi cục thuế cũ để chốt thuế hiện tại và nhận kết quả là mẫu 09, 09a.

 • Hồ sơ gồm:
  • Biên bản họp về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở khác quận
  • Quyết định về việc thay đổi đăng ký kinh doanh chuyển trụ sở
  • Công văn gửi thuế về việc xin chốt thuế chuyển quận.
  • Mẫu 08.
  • Giấy đăng ký kinh doanh bản sao có chứng thực.
  • Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ
 • Số lượng hồ sơ: 03 bộ chính

Thời hạn thủ tục hoàn thành tại Chi Cục thuế thông thường là 10- 15 ngày làm việc.

a. Doanh nghiệp muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn đã in

Trường hợp này, hóa đơn đã thông báo phát hành chưa sử dụng hết, đã in sẵn địa chỉ cũ trên hóa đơn. Doanh nghiệp có nguyện vọng muốn sử dụng tiếp số hoá đơn đã đặt in và đã thông báo phát hành thì tiến hành các bước sau:

Bước 01: Gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Mẫu BC26/AC, chọn Mẫu 3.10 (Chuyển địa điểm) tới cơ quan thuế nơi quản lý trước.

+Liên hệ tiệm khắc dấu làm mộc để khi xuất hóa đơn Đóng dấu địa chỉ mới, tên mới vào bên cạnh mục tên, địa chỉ đã in sẵn trên hoá đơn

Bước 02: Gửi Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng Mẫu BK01/AC theo Thông tư 39/2014/TT-BTC

+ Gửi Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn Mẫu TB04/AC đến cơ quan thuế quản lý mới.

Chú ý: Có thể sử dụng ngay hóa đơn khi gửi Thông báo điều chỉnh hoá đơn vì đây là điều chỉnh thông tin hóa đơn đã thông
báo phát hành trước đó (đây không phải thông báo phát hành lần đầu do đặt in mới hoặc các lần kế kiếp nên không cần phải 
làm thông báo phát hành lại)

b. Doanh nghiệp không sử dụng tiếp hóa đơn đã in

 1. Gửi Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Mẫu BC26/AC, chọn Mẫu 3.12 (Kỳ báo cáo cuối cùng) tới cơ quan thuế nơi quản lý cũ.
 2. Hủy các số hóa đơn chưa sử dụng hết và gửi Thông báo kết quả hủy hóa đơn Mẫu TB03/AC tới cơ quan thuế quản lý cũ
 3. Đặt in hóa đơn mới và Thông báo phát hành hóa đơn mới TB01/AC với cơ quan thuế quản lý mới.

BẢNG PHÍ DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY

NỘI DUNGTHỜI GIANPHÍ TRỌN GÓI
1. Thay đổi địa chỉ cùng Quận, Tỉnh, Thành phố không làm thay đổi Cơ quan quản lý thuế trực tiếp  
 • Cùng Quận
5 ngày1.000.000đ
 • Cùng tỉnh, Thành phố
Liên hệLiên hệ
2. Thay đổi địa chỉ khác Quận, Tỉnh, Thành phố làm thay đổi Cơ quan quản lý thuế trực tiếp  
 • Khác Quận
15 – 20 ngày2.000.000đ
 • Khác Tỉnh, Thành phố
Liên hệLiên hệ

Liên hệ ngay với chúng tôi. Quý Công ty sẽ nhận được chất lượng dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty chuyên nghiệp nhất!

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát Triển Rồng Việt

92/14 Lâm Thị Hố, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0908.72.70.77
Email: tuvanrongviet@gmail.com
URL: http://tuvanrongviet.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/TuVanRongViet/

 

 

Comments

comments

One thought on “Thay đổi địa chỉ công ty/thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh

 1. Pingback: Thay đổi giấy phép kinh doanh - thành lập công ty giá rẻ

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: