Tư vấn Rồng Việt / Cập nhật: ngày:05/10/2018

THỦ TỤC TẠM NGƯNG KINH DOANH – THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI

Tạm ngưng kinh doanh
Tạm ngưng kinh doanh

Thủ tục tạm ngưng kinh doanh là cần thiết khi doanh nghiệp muốn tạm ngưng kinh doanh để tìm kiếm đối tác hoặc hướng đi mới trong thời buổi kinh tế ngày càng khó khăn. Và khi công ty đã tìm được đối tác thì công ty có thể thông báo hoạt động trở lại để tiếp tục kinh doanh.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 200 Luật Doanh nghiệp năm 2014 “Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.”

Tư vấn Rồng Việt với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanhdịch vụ kế toán trọn gói và dịch vụ tạm ngưng kinh doanh, thông báo hoạt động trở lại. Chúng tôi giới thiệu đến Quý công ty bài viết dưới đây sẽ phân tích cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục tạm ngưng kinh doanh, thông báo hoạt động trở lại  theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 cũng như trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích của các bên có liên quan

I. Thủ tục tạm ngưng kinh doanh

Thủ tục tạm ngưng kinh doanh
Thủ tục tạm ngưng kinh doanh

1. Thủ tục tạm ngưng kinh doanh công ty TNHH một thành viên

A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh (mẫu quy định);
 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc tạm ngừng kinh doanh (mẫu tham khảo);
 3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 4. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 5. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện tạm ngưng kinh doanh

– Giấy xác nhận về việc chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

2. Thủ tục tạm ngưng kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên

A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh (mẫu quy định);
 2. Quyết định của hội đồng thành viên  về việc tạm ngừng kinh doanh  (mẫu tham khảo);
 3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh(mẫu tham khảo);
 4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện tạm ngưng kinh doanh

– Giấy xác nhận về việc chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

3. Thủ tục tạm ngưng kinh doanh công ty cổ phần

A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh (mẫu quy định);
 2. Quyết định của hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh  (mẫu tham khảo);
 3. Biên bản họp hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh(mẫu tham khảo);
 4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện tạm ngưng kinh doanh

– Giấy xác nhận về việc chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

4. Thủ tục tạm ngưng kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh (mẫu quy định);
 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện tạm ngưng kinh doanh

– Giấy xác nhận về việc chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

5. Thủ tục tạm ngưng kinh doanh công ty hợp danh

A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh (mẫu quy định);
 2. Quyết định của các thành viên hợp danh về việc tạm ngừng kinh doanh;
 3. Biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc tạm ngừng kinh doanh;
 4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện tạm ngưng kinh doanh

– Giấy xác nhận về việc chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

6. Thủ tục tạm ngưng kinh doanh chi nhánh, văn phòng đại diện

A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo tạm ngừng kinh doanh (mẫu quy định);
 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện tạm ngưng kinh doanh

– Giấy xác nhận về việc chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

II. Thủ tục thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn

Thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn
Thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn

1. Thông báo hoạt đọng trở lại công ty TNHH một thành viên

A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (mẫu quy định);
 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (mẫu tham khảo);
 3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 4. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 5. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện thông báo hoạt động trở lại

– Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

2. Thông báo hoạt động trở lại công ty TNHH hai thành viên trở lên

A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (mẫu quy định);
 2. Quyết định của chủ sở hữu về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (mẫu tham khảo);
 3. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 4. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 5. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện thông báo hoạt động trở lại

– Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

3. Thông báo hoạt động trở lại công ty cổ phần

A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (mẫu quy định);
 2. Quyết định của hội đồng quản trị về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (mẫu tham khảo);
 3. Biên bản họp hội đồng quản trị về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (mẫu tham khảo);
 4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện thông báo hoạt động trở lại

– Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

4. Thông báo hoạt động trở lại doanh nghiệp tư nhân

A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (mẫu quy định);
 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện thông báo hoạt động trở lại

– Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

5. Thông báo hoạt động trở lại công ty hợp danh

A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (mẫu quy định);
 2. Quyết định của các thành viên hợp danh về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo;
 3. Biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo;
 4. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 5. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 6. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện thông báo hoạt động trở lại

– Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

6. Thông báo hoạt động trở lại chi nhánh, văn phòng đại diện

A. Thành phần, số lượng hồ sơ I. Thành phần hồ sơ
 

 1. Thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (mẫu quy định);
 2. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ (mẫu tham khảo);
 3. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).
 4. Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

B. Thời hạn giải quyết03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
C. Kết quả thực hiện thông báo hoạt động trở lại

– Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo nếu hồ sơ hợp lệ;

– Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu hồ sơ chưa hợp lệ

Nguồn: Sở kế hoạch và Đầu tư

Lưu ý: Hiện nay, đối với các loại hình Giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh, hoạt động trở lại, thông báo mẫu con dấu, đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng đề nghị Doanh nghiệp nộp trực tuyến tại website cổng thông tin quốc gia, chọn mục đăng ký qua mạng

BẢNG PHÍ TẠM NGƯNG KINH DOANH – THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI

Nội dung thực hiệnThời gian Phí dịch vụ
(Chưa VAT)
1. Tạm ngưng kinh doanh công ty3 ngày1.000.000 đồng
2. Tạm ngưng kinh doanh chi nhánh, VPĐD3 ngày500.000 đồng
3. Thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn công ty3 ngày1.000.000 đồng
4. Thông báo hoạt động trở lại trước thời hạn chi nhánh, VPĐD3 ngày500.000 đồng

Liên hệ ngay với chúng tôi. Quý Công ty sẽ nhận được dịch vụ tạm ngưng kinh doanh, thông báo hoạt động trở lại với chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp nhất!

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát Triển Rồng Việt

92/14 Lâm Thị Hố, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0908.72.70.77
Email: tuvanrongviet@gmail.com
URL: http://tuvanrongviet.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/TuVanRongViet/

BÀI VIẾT GẦN ĐÂY

Comments

comments

Gửi phản hồi

%d bloggers like this: