Cách kê khai chỉ tiêu 37 và 38 trên tờ khai thuế GTGT

Cách kê khai chỉ tiêu 37 và 38 trên tờ khai thuế GTGT. Tuvanrongviet điểm qua các trường hợp điều chỉnh bổ sung vào chỉ tiêu 37 và 38 khi Doanh nghiệp phát hiện sai sót hoặc khi có Quyết định điều chỉnh của cơ quan thuế.

Quy định về cách kê khai Chỉ tiêu 37 và 38 trên tờ khai thuế GTGT:

cách kê khai chỉ tiêu 37 và 38

Căn cứ thứ 1: Cách kê khai chỉ tiêu 37 và38

Theo khoản 5 điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC:

– Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định. Người nộp thuế phát hiện báo cáo thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót. Thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế chỉ làm tăng số thuế GTGT. Chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung.

-> Số tiền thuế điều chỉnh tăng khấu trừ của kỳ sai sót khai vào Chỉ tiêu 38. “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước”. Trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

Ví dụ:

Tháng 8/2019 Công ty Rồng Việt lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh tờ khai thuế GTGT tháng 01/2019. Làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết là 500 triệu đồng.

-> Tức là sau khi kê khai điều chỉnh xong. -> Trên Phụ lục KHBS (Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh). – > Xuất hiện Chỉ tiêu 43 dương: 500.000.000. (> 0, không nằm trong ngoặc đơn()):

– Công ty kê khai số tiền xuất hiện ở Chỉ tiêu 43: 500.000.000 đó. -> Vào Chỉ tiêu 38: “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước”. Trên tờ khai thuế GTGT tháng 7/2019 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 8/2019.

Hồ sơ Công ty nộp cho cơ quan thuế:

+ Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2019 đã điều chỉnh tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ thêm 500 triệu đồng.

+ Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ thêm 500 triệu đồng của kỳ tính thuế GTGT tháng 01/2019;

+ Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có)

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót. Thì lập hồ sơ khai bổ sung. Trường hợp người nộp thuế chưa dừng khấu trừ chưa đề nghị hoàn thuế:

-> Thì số tiền thuế điều chỉnh giảm khấu trừ của kỳ sai sót khai vào Chỉ tiêu 37. “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

Ví dụ:

Qúy 2/2019 Công ty Kế toán Rồng Việt lập hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh Tờ khai thuế GTGT Qúy 1/2019 làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết từ 45.200.000 đồng xuống còn 43.250.000 đồng.

– Tức là sau khi kê khai bổ sung xong – > Trên Phụ lục KHBS (Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh) -> Xuất hiện Chỉ tiêu 43 âm: (1.950.000) (< 0, nằm trong ngoặc đơn()):

-> Công ty không phải nộp số thuế GTGT 100 triệu đồng và không phải tính chậm nộp.

-> Chỉ cần kê khai số tiền xuất hiện ở Chỉ tiêu 43 âm: (1.950.000) vào Chỉ tiêu 37: “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT Qúy 2/2019.

Hồ sơ Công ty nộp cho cơ quan thuế:

+ Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2019 đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết 100 triệu đồng;

+ Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết 100 triệu đồng của kỳ tính thuế GTGT tháng 01/2019;

+ Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có).

Trường hợp điều chỉnh đồng thời Tăng và Giảm thuế GTGT như:

+) Giảm thuế GTGT chưa khấu trừ hết đồng thời Tăng số thuế GTGT phải nộp

+) Tăng thuế GTGT chưa khấu trừ hết đồng thời Giảm số thuế GTGT phải nộp.

– Hoặc trường hợp kê khai bổ sung, điều chỉnh nhiều kỳ (Ví dụ kê khai điều chỉnh Tờ khai tháng 1, tháng 2, tháng 5 …)

-> Các bạn cũng xử lý như trên nhé, cứ kê khai theo quy định trên -> Rồi sau đó cộng tổng lại để nhập vào Chỉ tiêu 37 hoặc 38 của kỳ hiện tại.

Ví dụ:

Tháng 8/2019 Công ty kế toán Thiên Ưng kê khai bổ sung, điều chỉnh Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2019 -> Sau khi kê khai bổ sung xong xuất hiện số liệu như sau:

– Làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết, chuyển sang kỳ sau là 200 triệu đồng (tức là xuất hiện Chỉ tiêu 43 âm trên phụ lục KHBS).

– Đồng thời làm Tăng số thuế GTGT phải nộp tăng 100 triệu đồng. (tức là xuất hiện Chỉ tiêu 40 dương trên phụ lục KHBS).

-> Thì:

– Đối với số thuế GTGT điều chỉnh giảm 200 triệu đồng (xuất hiện ở Chỉ tiêu 43 âm trên phụ lục KHBS) -> Kê khai vào Chỉ tiêu 37: “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của tháng 7/2019 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 8/2019.

– Đối với số thuế GTGT phải nộp tăng thêm 100 triệu (xuất hiện ở Chỉ tiêu 40 dương trên phụ lục KHBS):

-> Thì người nộp thuế phải nộp số tiền thuế này và bị tính chậm nộp tiền thuế. Hồ sơ mà Công ty phải nộp cho cơ quan thuế cũng như trên.

Căn cứ thứ 2: Cách kê khai chỉ tiêu 37 và 38

Theo Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế:

– Hướng dẫn một số tình huống khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng/giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” Chỉ tiêu 37 và 38 trên tờ khai GTGT:

 1. Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế.

-> Người nộp thuế căn cứ kết luận, quyết định xử lý về thuế để khai vào Chỉ tiêu 37 hoặc 38 “Điều chỉnh tăng/giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai GTGT của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế.

Ví dụ:

Tháng 08/2019 Công ty N nhận được Quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế năm 2018, trong đó điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ của năm 2018 là 100 triệu đồng.

– > Thì Công ty khai số thuế điều chỉnh giảm vào Chỉ tiêu 37 “Điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 08/2019 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tờ khai tháng 09/2019.

 1. Trường hợp người nộp thuế đã đề nghị hoàn và được giải quyết hoàn thuế.

-> Căn cứ Thông báo không được hoàn của cơ quan thuế, người nộp thuế kê khai số thuế được chuyển khấu trừ tiếp vào Chỉ tiêu 38 “Điều chỉnh tăng thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai GTGT của kỳ tính thuế nhận được thông báo của cơ quan thuế.

Ví dụ:

Trên tờ khai thuế GTGT tháng 04/2019. Công ty M đã dừng khấu trừ và lập hồ sơ đề nghị hoàn 800 triệu đồng. Cơ quan thuế ra Quyết định hoàn thuế ngày 02/06/2019 với số tiền thuế được hoàn là 600 triệu đồng. Kèm theo Thông báo về việc không được hoàn thuế ngày 02/06/2019. Trong đó xử lý chuyển khấu trừ tiếp là 150 triệu đồng. Số tiền không được hoàn là 50 triệu đồng do không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

-> Căn cứ Thông báo về việc không được hoàn thuế. -> Công ty M kê khai số thuế được khấu trừ tiếp 150 triệu đồng vào Chỉ tiêu 38. “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” .Trên tờ khai thuế GTGT tháng 5/2019 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tờ khai tháng 6/2019.

 1. Người nộp thuế thành lập mới từ dự án đầu tư

Khi nhận bàn giao số thuế GTGT từ chủ dự án đầu tư thì kê khai vào Chỉ tiêu 38. “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước”. Trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế nhận bàn giao.

– Người nộp thuế thực hiện hoàn thuế GTGT. Theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. Kỳ hoàn thuế xác định từ thời điểm kê khai vào Chỉ tiêu 38. “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai 01/GTGT.

 1. Người nộp thuế nhận số thuế GTGT còn được khấu trừ từ đơn vị sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Kê khai vào Chỉ tiêu 38. “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước”. Trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế nhận được Thông báo chuyển nghĩa vụ thuế.

Như vậy: Cách kê khai chỉ tiêu 37 và 38 gồm các trường hợp sau

– Khi nào kê khai vào Chỉ tiêu 37 (có 2 trường hợp):

+ Khi nhận được Quyết định điều chỉnh Giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của Cơ quan thuế sau khi thanh kiểm tra.

+ Khi kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT mà xuất hiện Chỉ tiêu 43 âm trên phụ lục KBHS.

– Khi nào kê khai vào Chỉ tiêu 38 (có 2 trường hợp):

+ Khi nhận được Quyết định điều chỉnh Tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của Cơ quan thuế sau khi thanh kiểm tra.

+ Khi kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT mà xuất hiện Chỉ tiêu 43 dương trên phụ lục KBHS.

– Để tránh rủi ro cũng như sai sót. Hãy liên hệ ngày với Rồng Việt để được tư vấn về dịch vụ kế toán trọn gói.

BẠN CẦN TƯ VẤN?

Liên hệ Ngay!
  Chọn dịch vụ bạn quan tâm

  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  Dịch vụ kế toán trọn gói
  Dịch vụ thay đổi giấy phép ĐKKD
  Dịch vụ dọn dẹp sổ sách – Quyết toán thuế
  Dịch vụ BHXH
  Dịch vụ hoá đơn điện tử
  Dịch vụ Chữ ký số
  Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

  Liên hệ nhanh