Cách kê khai hóa đơn bị bỏ sót

Cách kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót, kê khai hóa đơn đầu ra bị bỏ sót. Theo Công văn 4943/TCT-KK và 414/TCT-KK của Tổng cục thuế. Kê khai sót hóa đơn đầu ra năm trước? Kê khai sót hóa đơn đầu vào xử lý thế nào? 

Cách kê khai hoá đơn bị bỏ sót

I. Quy định về việc kê khai hóa đơn đầu vào đầu ra bị bỏ sót

Theo Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế hướng dẫn như sau:

– Theo Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 quy định:

Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung. Nhưng phải trước khi có quyết định quyết toán thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

– Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

+ Điều 8 hướng dẫn thời điểm xác định thuế GTGT:

1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua. Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ. Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền….

 + Tiết a, Khoản 5, Điều 12 hướng dẫn:

Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế. Khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra.

+ Khoản 8 Điều 14 hướng dẫn:

Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó. Không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

II. Cách kê khai hóa đơn bị bỏ sót:

– Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai. Thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:

1. Cách kê khai hóa đơn đầu ra bị bỏ sót:

– Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo quy định.

Ví dụ: Tháng 10/2019 Kế toán Rồng Việt phát hiện 1 hóa đơn GTGT đầu ra phát sinh tháng 06/2019 bỏ sót chưa kê khai.

– > Thì Công ty phải kê khai bổ sung, điều chỉnh Tờ khai thuế GTGT của tháng 06/2019. (Không được kê khai vào Tờ khai thuế tháng 10/2019).

Như vậy: Hóa đơn đầu ra bị bỏ sót các bạn phải kê khai bổ sung vào kỳ phát sinh hóa đơn đó.

– Trường hợp kê khai sót hóa đơn đầu ra năm trước các bạn cũng kê khai như trên nhé.

VD: Tháng 10/2019 phát hiện 1 hóa đơn đầu ra của tháng 12/2018 bỏ sót chưa kê khai. -> Thì phải kê khai bổ sung lại Tờ khai tháng 12/2018 nhé.

Hồ sơ khai bổ sung gồm:

– Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh.

– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này. (Trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế).

– Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

2. Cách kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót:

– Thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào. Thì kê khai thuế, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót. Nhưng phải trước khi có quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Ví dụ:

Tháng 06/2019 Rồng Việt phát hiện 1 hóa đơn GTGT đầu vào phát sinh tháng 12/2018 bỏ sót chưa kê khai.

– > Thì kê khai vào Mục I – Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ” trên tờ khai 01/GTGT. -> Của tháng 05/2019 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 06/2019.

– > Nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Như vậy:

Hóa đơn đầu vào bị bỏ sót các bạn kê khai vào kỳ hiện tại phát hiện ra. (Không được kê khai bổ sung, điều chỉnh tại kỳ phát sinh hóa đơn đầu vào đó).

BẠN CẦN TƯ VẤN?

Liên hệ Ngay!
  Chọn dịch vụ bạn quan tâm

  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  Dịch vụ kế toán trọn gói
  Dịch vụ thay đổi giấy phép ĐKKD
  Dịch vụ dọn dẹp sổ sách – Quyết toán thuế
  Dịch vụ BHXH
  Dịch vụ hoá đơn điện tử
  Dịch vụ Chữ ký số
  Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

  Liên hệ nhanh