Giải thể công ty

giải thể công ty

Giải thể công ty. Khi hoạt động kinh doanh không hiệu quả, doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh hoặc giải thể doanh nghiệp. Dưới đây là toàn bộ quy định của pháp luật về thủ tục giải thể doanh nghiệp.

1. DỊCH VỤ GIẢI THỂ CÔNG TY TẠI RỒNG VIỆT

NỘI DUNG THỰC HIỆN PHÍ DỊCH VỤ
(Chưa VAT)
 – Đối với công ty không phát sinh doanh thu 2.000.000 đồng
 – Đối với công ty có phát sinh doanh thu Liên hệ
Ghi chú: Phí trên chưa bao gồm các khoản nộp thuế, thuế phạt…

2. CÁC TRƯỜNG HỢP GIẢI THỂ CÔNG TY

 • Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:
 •  a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 •  b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
 •  c) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 •  d) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

 • 1. Thông qua quyết định giải thể công ty. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 •  a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 •  b) Lý do giải thể;
 •  c) Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 •  d) Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 •  đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
 • 2. Thanh lý tài sản công ty

 •  – Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty, Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.
 • 3. Đăng quyết định giải thể

 •  – Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
 • 4. Đăng bố cáo quyết định giải thể.

 •  – Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ngay sau khi nhận được quyết định giải thể của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ (nếu có).
 • 5. Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau đây:

 •  a) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 •  b) Nợ thuế;
 •  c) Các khoản nợ khác.
 • 6. Chia lợi nhuận còn lại.

 •  – Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.
 • 7. Trách nhiệm người đại diện pháp luật

 •  – Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.
 • 8. Đăng bố cáo giải thể

 •  – Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo khoản 3 Điều này mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của bên có liên quan bằng văn bản hoặc trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

QUY TRÌNH GIẢI THỂ CÔNG TY

thủ tục giải thể công ty

BẠN CẦN TƯ VẤN?

Liên hệ Ngay!
  Chọn dịch vụ bạn quan tâm

  Dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  Dịch vụ kế toán trọn gói
  Dịch vụ thay đổi giấy phép ĐKKD
  Dịch vụ dọn dẹp sổ sách – Quyết toán thuế
  Dịch vụ BHXH
  Dịch vụ hoá đơn điện tử
  Dịch vụ Chữ ký số
  Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

  Liên hệ nhanh